ข้อมูลบุคลากร จำนวนบุคลากรตามประเภทบุคลากร

ตั้งแต่ ถึง

จำนวนบุคลากรตามประเภทบุคลากร

ลำดับ ประเภทบุคลากร 2557 2558 2559 2560 2561
1 ข้าราชการ 117 111 105 103 98
2 พนักงานมหาวิทยาลัย 257 260 303 311 321
3 จ้างประจำ 24 22 21 19 17
4 จ้างชั่วคราว 175 175 202 197 200
5 พนักงานราชการ 22 22 24 24 23