ข้อมูลบุคลากร จำนวนบุคลากรตามประเภทบุคลากร

ตั้งแต่ ถึง

จำนวนบุคลากรตามประเภทบุคลากร

ลำดับ ประเภทบุคลากร 2562 2563 2564 2565 2566
1 ข้าราชการ 91 82 79 74 68
2 พนักงานมหาวิทยาลัย 357 392 401 421 411
3 จ้างประจำ 15 15 15 11 10
4 จ้างชั่วคราว 195 153 142 154 121
5 พนักงานราชการ 25 28 28 28 26